Więcej pieniędzy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi

Władze miasta oraz związki zawodowe reprezentujące niepedagogicznych pracowników oświaty podpisały porozumienie, fot. UMŁ

Na sesji Rady Miasta Łodzi (18 listopada) uchwalono wypłatę dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Zwiększy się m.in. wysokość dodatku motywacyjnego, a także dodatki dla opiekunów nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Ponadto 25 listopada władze Łodzi podpisały porozumienie, wedle którego pracownikom będzie wypłacana premia w wysokości 10 proc. od wynagrodzenia zasadniczego dla niepedagogicznych pracowników oświaty.

Jak informuje Urząd Miasta Łodzi, radni przyjęli na sesji przyjęli regulamin, który określa m.in. wysokość dodatków funkcyjnych, zarówno dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, jak i z tytułu pełnionych funkcji, zwiększa ich wysokości, a także określa dodatki za pracę w warunkach trudnych.

Przegłosowano przyznanie tzw. rozszerzonego dodatku motywacyjnego za pracę w oddziałach integracyjnych, zwiększenie minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego ze 100 zł do 250 zł oraz podwyższenie jego górnej granicy z 1500 zł do 3000 zł oraz zwiększenie o 60 zł dodatku dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna nauczyciela odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

W uchwale została również uregulowana wysokość nagród dla nauczycieli. Nauczyciele będą mogli, bez względu na miejsce zatrudnienia, otrzymać nagrody dyrektora w porównywalnej wysokości, nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 3000 zł.

Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie miasta Łodzi. Szacuje się je na sumę 4,5 mln zł.

Ponadto 25 listopada władze Łodzi oraz związki zawodowe działające w oświacie zawarły porozumienie w sprawie pracowników administracji i obsługi z 350 przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, które prowadzi miasto. Zakłada ono, że będzie im wypłacana premia w wysokości 10 proc. od wynagrodzenia zasadniczego. Zachowanie „stałej” premii było głównym postulatem związków zawodowych.

Układem zbiorowym objętych jest ponad 4200 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w łódzkich szkołach i innych placówkach oświatowych. Zaś sam tzw. układ obowiązuje od 1997 r. Nowe zapisy porozumienia będą obowiązywały od 1 grudnia br.

(WP), źródło: Urząd Miasta Łodzi

Leave a Reply