Regulamin

Regulamin świadczenia usług

§ 1 DEFINICJE

kuriernauczycielski.pl– strona internetowa należąca do KRAFC CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu 49-300, ul. Trzech Kotwic 11 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000817684, posiadającą NIP: 7471916156 i REGON: 385126576.
Regulamin – niniejszy Regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie https://www.kuriernauczycielski.pl.
Usługodawca- KRAFC CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu 49-300, ul. Trzech Kotwic 11 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000817684, posiadającą NIP: 7471916156 i REGON: 385126576.
Abonent/Użytkownik– osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług kuriernauczycielski.pl, na rzecz której zawarta została umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
Usługa– usługa świadczona na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie  https://www.kuriernauczycielski.pl.
Okres Abonamentowy– okres od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za który jest uiszczana opłata.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej https://www.kuriernauczycielski.pl. usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

 2. Wykupienie usługi oferowanej przez kuriernauczycielski.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

 3. Użytkownik rejestrując się na https://www.kuriernauczycielski.pl. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od kuriernauczycielski.pl wiadomości, które dotyczą Użytkownika, jego usług, rachunków lub Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności.

 4. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu kuriernauczycielski.pl przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Użytkownik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz mających na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje Użytkowników drogą mailową.

 

§ 3 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

 1. Strona kuriernauczycielski.pl dostępna jest przez całą dobę.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).

 3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Użytkowników o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na koncie Użytkownika.

 5. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usług Użytkownikowi w przypadku naruszenia zasad określonych przez Usługodawcę w niniejszym Regulaminie.

 6. Usługodawca zapewnia, ze dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.

 7. Usługodawca zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze wykorzystania danych lub związanej z nimi działalności przez Użytkownika niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 8. Wsparcie techniczne dla Użytkownika jest świadczone w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy.

 

§ 4 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

 1. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad korzystania z sieci Internet. Usługobiorcy zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych oraz praw autorskich podmiotów trzecich w jakikolwiek sposób.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:

  1. Użytkownik będzie naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie dóbr osobistych oraz praw autorskich podmiotów trzecich.

  2. Użytkownik będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam,

  3. Użytkownik działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet,

  4. Użytkownik nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie,

  5. Użytkownik uruchamia programy typu shoutcast, dcchub lub inne transmitujące w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz,

  6. Użytkownik przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).

 3. Obowiązkiem Użytkownika jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych na koncie Użytkownika.

 4. Użytkownik nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim.

 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 6. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Użytkownika albo nieprzestrzeganie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Użytkownika.

 

§ 5 PRYWATNOŚĆ

Obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanym dalej RODO, Usługodawca spełnił w zakładce Polityka prywatności.

 

§ 6 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa rozwiązuje się automatycznie w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym na proformie, która kończy okres rozliczeniowy.

 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem Stron.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.