Regulamin usług elektronicznych

Dokonując płatności w sklepie kuriernauczycielski.pl akceptujesz regulamin płatności
kuriernauczycielski.pl. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania .

Dokonując płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl akceptujesz regulamin Przelewy24.pl

Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Serwis Przelewy24
umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego.
Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu
Przelewy24.pl.
Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy
zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić
płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl
Możesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA jak i MASTER CARD. W
celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie
oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.
Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu
SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

REGULAMIN WYKONYWANIA PŁATNOŚCI W SERWISIE PRZELEWY24
1. Serwis jest własnością firmy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, serwis@paypro.pl.
Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.
2. Serwis („serwis”) jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu
płatności pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody
wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów na swoje konta, potwierdza Sprzedawcy
zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda płatność inicjowana w serwisie otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji oraz hasło
nadawane przez serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej

płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jego agentów jest dedykowana na
realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku
podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji spółka PAYPRO nie ponosi odpowiedzialności
za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje 15 minut czasu. W tym okresie serwis
oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje
Klienta i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Jeśli serwis PRZELEWY24 przez 15 minut nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności,
informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a do sklepu Sprzedawcy
zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.
7. Potwierdzenie płatności w serwisie zapewniają:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych
płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne
programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
8. Przedpłaty;
a) Klient może zapłacić w serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po
wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer transakcji i hasło wskazywane na stronie
płatności serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne
konto serwisu podając jako temat wpłaty – numer transakcji.
b) Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli
potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas
klient może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka
nie powstanie w serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia płatności w serwisie,
transakcję tę należy reklamować personelowi serwisu.
c) Przedpłata może być użyta przez Klienta do realizacji płatności tylko wówczas, jeśli kwota
przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga
znajomości numeru transakcji i hasła tej przedpłaty.
d) Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu:
https://www.paypro.pl/przedplata

Regulamin wykonywania płatności w serwisie Przelewy24

e) Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Sprzedawcy, bez
konieczności ingerencji Klienta, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy
Sprzedawcą a Serwisem.
f) Przedpłata klienta nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie
bankowym serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Klient może
wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.
g) Koszt zwrotu przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku
przedpłaty wykonanej przez Klienta pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa
się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Klienta, wg cennika Poczty Polskiej. W
przypadku przedpłaty wykonanej przez Klienta kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 %
wartości przedpłaty. W zwrotu przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa
odbiorca.
9. Wykonując płatność przelewem bankowym z wykorzystaniem aplikacji BankBrowser, Klient
uruchamia w trybie natychmiastowym realizację swojego zlecenia. Dlatego Klient akceptuje i
oświadcza, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący. Odwołanie lub zmiana tego przelewu
przez Klienta bez wiedzy spółki PayPro będzie traktowana jako próba świadomego wyłudzenia
Towaru (Usługi) bez zamiaru zapłaty i zgłaszana organom ścigania, a Klient za takie działanie ponosi
pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki PayPro lub jej Sprzedawców.
10. Serwis nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów,
zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub
reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
11. Pośrednictwo serwisu w przekazywaniu płatności Klientów poprzez konta serwisu nie upoważnia
Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach serwisu.
12. Reklamacje transakcji przyjmowane są w formie pisemnej na e-mail na adres: serwis@paypro.pl i
winny zawierać: adres e-mail KLIENTA, numer Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię
właściciela
konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego
skierowana została płatność KLIENTA (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).

Po 90 dniach od daty powstania transakcji (przedpłaty) personel serwisu ma prawo odmówić
rozpatrywania reklamacji do tej transakcji.
13. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności
cywilno-prawnych, lub podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.
14. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz jej spółkę zależną
PayPro SA w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu. Administratorem danych
osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr
133,poz. 883) jest DialCom24 oraz PayPro.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje w sprawach Usługi objętej niniejszym Regulaminem mogą być wnoszone z tytułu jej:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania;
b) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia
c) otrzymania uszkodzonego produktu Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej,
pisemnej lub telefonicznej w terminie 7 dni od czasu nadania przez Sprzedawcę wysyłki w wypadku,
w którym Usługa została nienależycie wykonana. Sprzedawca ma 7 dni na rozpatrzenie podania o
reklamację.
3. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w siedzibie firmy, albo przesyłką
pocztową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.
1529);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście
c) w formie elektronicznej
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Kupującego;
b) przedmiot reklamacji
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
e) datę zawarcia Umowy

g) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Płatność za pośrednictwem przelewu bankowego lub internetowego.

Płatność za pośrednictwem przelewu internetowego lub bankowego jest możliwa po złożeniu
zamówienia na stronie. Należną kwotę należy przelać na następujące dane:
Krafc Consulting Sp. z o.o.
ul. Trzech Kotwic 11 B
49-300 Brzeg
Konto Santander Bank Polska: 23 1090 2141 0000 0001 2350 0758

W tytule przelewu należy uwzględnić numer zamówienia lub w przypadku braku jego wygenerowania
należy uwzględnić szczegóły zamówienia.

Dokonując zakupu na stronie kuriernauczycielski.pl dokonują Państwo zakupu od sprzedawcy
(producent): Krafc Consulting Sp. z o .o. z siedzibą w Brzegu ul.Trzech Kotwic 11 B. Wszystkie
reklamacje i zwroty prosimy kierować na adres redakcja@kuriernauczycielski.pl, prosimy o
uwzględnienie nr. zamówienia oraz powodu reklamacji.