Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w Karcie Nauczyciela

Fot. freepik.com

Ustawa wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Celem tych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.

W zakresie awansu zawodowego nauczycieli:

 1. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego – likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, co zagwarantuje wzrost wynagrodzenia nauczycieli na pierwszym etapie rozwoju zawodowego;

Etapy rozwoju zawodowego nauczyciela po zmianie:

 • przygotowanie do zawodu nauczyciela (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9, w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora);
  – nauczyciel mianowany – pierwszy stopień awansu;
  – nauczyciel dyplomowany (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy, licząc od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).

Łączny czas trwania całej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli (od podjęcia pracy w szkole do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego) nie ulegnie zmianie, także dla nauczycieli będących obecnie w trakcie ścieżki awansu zawodowego, co zostało zapewnione w przepisach przejściowych. W przepisach przejściowych została również zagwarantowana możliwość dokończenia procedury ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego na dotychczasowych zasadach.

 1. skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, co wiąże się z wcześniejszym o 2 lata przeszeregowaniem płacowym nauczycieli;

 2. zmiana procedury awansu:
  – odejście od odbywania staży, opracowywania planów rozwoju zawodowego oraz sprawozdań z ich realizacji oraz położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli;
  – wprowadzenie wymogu prowadzenia przez nauczyciela zajęć w obecności komisji w wymiarze 1 godziny w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

W zakresie oceny pracy nauczycieli:

 1. powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli:

– dokonywanie obligatoryjnej oceny pracy w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela;
– uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy będzie warunkiem zatrudnienia na czas nieokreślony oraz uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego;
– dyrektor oceniający nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie obowiązany zasięgnąć także opinii mentora;
– ocena pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie dokonywana na jego wniosek – warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

W zakresie czasu pracy nauczycieli:

– wyodrębnienie w ramach czasu pracy nauczycieli czasu na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.

W ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel będzie zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców.

Ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli, które powodują, że średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu będzie stanowiło 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (dotychczas średnie wynagrodzenia nauczyciela stażysty stanowiło 100 proc. kwoty bazowej).

Wkrótce na stronie MEiN zostaną udostępnione dodatkowe, szczegółowe informacje dla nauczycieli o przepisach wdrażających nowe rozwiązania.

(J), źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

Leave a Reply