Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

Podstawowe objaśnienia:

Administrator danych

Krafc Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu, ul. Trzech Kotwic, nr 11B, 49-300 Brzeg, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 817684, posługujący się nr NIP: 747-191-61-56

Użytkownik

Osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług kuriernauczycielski.pl, na rzecz której zawarta została umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@podyplomowka.edu.pl.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;

 2. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), zwana dalej ś.u.d.e.;

 3. Ustawa z dnia 29.08. 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), zwana dalej Ordynacją:

 4. Ustawa z dnia 11.06.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), zwana dalej VAT.

Sposób przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika związane jest z realizacją wykonania przedmiotu umowy, tj. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przez Administratora. Wobec powyższego Użytkownik podaje następujące dane ……

Sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika

Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów otrzymywania informacji promocyjnych drogą mailową (newsletter).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Wykonanie przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO.);

 2. Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 18 ś.u.d.e.);

 3. Przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 4. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 VAT);

 5. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z Użytkownikiem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;

 2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;

 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora.

Dobrowolność podania danych osobowych

Użytkownik zawierając umowę wyraził dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale będzie to równoznaczne z rozwiązaniem umowy łączącej strony.

Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika są przechowywane tak długo jak wykonywana jest umowa, a po jej wygaśnięciu czy rozwiązaniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez niego z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: rodo@podyplomowka.edu.pl.